Home Actueel Nieuwe bestuursleden
ÔĽŅ

Nieuwe bestuursleden

In 2017 was onze penningmeester aftredend en niet herkiesbaar. Wel zijn toen Janneke Kerkhof
uit Hantumhuizen en Freerk en Anneke Swart uit Anjum als nieuwe bestuursleden aangetreden,
maar het is niet gelukt de functie van penningmeester in te vullen. We zijn blij dat Rindert
Haaksma bereid was de financiŽn nog tot eind 2017 voor de vereniging te blijven beheren.
Dit jaar, 2018, was Kor Berghuis aftredend en niet herkiesbaar. Hoewel Kor voorzitter was, zijn
we voor de bestuursverkiezing op zoek gegaan naar iemand die specifiek de functie van
penningmeester op zich zou willen nemen en die hebben we gelukkig gevonden! Tijdens de
algemene ledenvergadering op 4 april jl. is Hilda Veldman uit Leens (PG Leens-Mensingeweer)
als zodanig met algemene stemmen benoemd.†
In de bestuursvergadering van 9 april jl. hebben we afscheid genomen van Kor Berghuis als
voorzitter. Hij kreeg als dank voor zijn jarenlange inzet als voorzitter een bloemetje en een
dinerbon aangeboden.
Janneke Kerkhof is vervolgens met algemene stemmen verkozen tot voorzitter. We zijn blij
en dankbaar dat we weer een voltallig bestuur hebben en alle functies weer zijn ingevuld.