Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

Geschiedenis

Kerkelijk Recreatiewerk Lauwersoog sinds 1976

Zeven jaar na de afsluiting van de Lauwerszee werd de Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied opgericht, kortweg VKRW Lauwersoog. Bij veel mensen beter bekend als de ‘Witte Tent op Lauwersoog. Want in deze Witte Tent spelen zich gedurende 7 weken in de zomerperiode de activiteiten van de vereniging af.

Op 18 mei 1976 is de vereniging opgericht vanuit de kerkgemeenschappen rond Lauwersoog. Na de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 is de nederzetting met de naam Lauwersoog ontstaan. Dit was eerst een soort niemandsland omdat het provinciaal, gemeentelijk en kerkelijk nog niet was ingedeeld. In 1971 veranderde dit en werd Lauwersoog ingedeeld als provinciaal Groningen en gemeentelijk Ulrum. Het aantal inwoners was toen 49, waarvan 38 kerkelijk afkomstig van de Friese kant en 4 van de Groninger kant. De classis Warffum ging ervanuit dat Lauwersoog, nu Gronings grondgebied, dan ook bij een classis in de provincie Groningen moest horen, maar de meeste mensen in Lauwersoog hadden hun kerkelijke achtergrond in Friesland en waren hiertegen. Een onpartijdige commissie benoemd uit de Classis Warffum en de Classis Dokkum moest een uitspraak doen over de kerkelijke grenzen Groningen/Friesland, maar kon niet tot overeenstemming komen. De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland is vervolgens om advies gevraagd en zij hebben de uitspraak gedaan dat ieder in deze situatie bij die kerk mocht blijven, waar hij of zij vandaan kwam. In een later stadium is men overeengekomen dat Lauwersoog ressorteerde onder de kerk van Anjum, classis Dokkum.

Na het ontstaan van de woonkern Lauwersoog kwam in 1973 belangstelling voor een camping. De recreatie op Lauwersoog nam een aanvang en begon zich meer en meer uit te breiden. De camping werd steeds professioneler, maar de kerk was niet aanwezig. Samen met mensen van de Classis Warffum is een commissie van voorbereiding gevormd om in het Lauwersmeergebied van start te kunnen gaan met een goed evangelisatieproject. Van de Groninger en de Friese kant werden mensen gevonden om een vereniging op te richten om dit werk uit te voeren. Zo was de oprichting van de Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied een feit. Men begon summier en kleinschalig vanwege het ontbreken van financiële middelen. De vereniging was echter nog niet officieel, had geen rechtsgeldigheid en kon ook nergens aankloppen voor subsidie.

Op 1 februari 1979 is de oprichtingsakte opgemaakt door notaris Smit te Eenrum. Na de oprichting werden 16 kerken rond het Lauwersmeergebied lid van de vereniging. Deze lidkerken betalen een vastgestelde jaarlijkse bijdrage per belijdend lid en leveren vanuit hun gemeente de bestuursleden. Daarnaast ontving de vereniging giften van verschillende mensen. Dit bleek echter niet toereikend om de kosten te dekken. Uit het toenmalige bestuur is in overleg met de Particuliere Synodes van Groningen en Friesland van de Gereformeerde kerken het deputaatschap Lauwersmeergebied ontstaan en kon men provinciaal financiële steun ontvangen.

Het logo van de vereniging is een groene boom. De boom en de kleur groen staan voor de natuur. In de boom herken je duidelijk het kruis. De witte cirkel in het midden is het centrum en symboliseert de Witte Tent. De vier groene cirkels daar omheen staan symbool voor de vier kerken die in het begin lid waren van de vereniging: hervormd, gereformeerd, rooms-katholiek en christelijk gereformeerd. Ook de Doopsgezinde kerk deed toen mee. Vanwege de te kleine kerkelijke gemeente waren zij geen lid. Wel gaven ze ieder jaar een bijdrage en was er een bestuurslid vanuit de Doopsgezinde gemeente.

De opzet van het werk van de vereniging is altijd ‘evangelisatie naar buiten toe’ geweest. Het publiek op de camping en de omgeving is heel variabel. Er was een recreatieteam van jeugdige vrijwilligers, dat dagelijks een programma voor de jeugd organiseerde. Hiervoor werd een eigen tent aangeschaft en onderdak en inventaris voor de vrijwilligers. Ook was er twee keer per week een avondsluiting. Op zondagavond werden sing-ins georganiseerd. Zondagmorgen was er een dienst, aanvankelijk in het gebouw Expozee van Rijkswaterstaat (nu het Booze Wijf), later in een tent die men huurde. Het bleek nodig een pastoraal werker aan te trekken voor de vele gesprekken met mensen, al dan niet behorend bij een kerkgemeenschap. Dit werk heeft Jannie (van Wieren-)Miske vele jaren tot volle tevredenheid tegen onkostenvergoeding gedaan. Daarna zijn er verschillende pastoraal werkers gedurende de zomerperiode aan de vereniging verbonden geweest, maar het werd steeds moeilijker iemand te vinden voor een periode van 6 weken. Nu kan men terecht bij de bestuursleden die zo nodig contact kunnen leggen met een predikant of pastoraal werker.

Het aantal jeugdige deelnemers aan de dagelijkse activiteiten liep in de loop der jaren terug. De camping kreeg een eigen recreatieteam en samenwerken lukte niet. Toen vervolgens de camping ging uitbreiden, moest de Witte Tent verhuizen naar de huidige plek, het terrein achter de parkeerplaats van Jachthaven Noordergat. Op deze plek bleek het niet meer haalbaar het recreatiewerk voor de jeugd te blijven doen en is men met deze activiteit gestopt. De kracht van de vereniging lag toen met name in de Sing-ins die druk bezocht werden, naast de diensten op de zondagmorgen. Daarnaast heeft men nog een aantal jaren ook een midweeks programma georganiseerd met optredens van koren of een muziekvereniging, maar hier is mee gestopt vanwege de geringe publieke belangstelling afgezet tegen de uiteindelijke kosten en inzet vanuit het bestuur en vrijwilligers.

De liederen worden daarbij op de beamer gepresenteerd. In 2016 zijn in de eerste week ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum nog extra activiteiten georganiseerd, een concert van de christelijke muziekvereniging Wilhelmina uit Leens en naar keuze een tocht met de boswachter J. Kloosterhuis of een Pelgrimstocht met ds. Herman F. de Vries. De Pelgrimstocht is ook de jaren daarna opgenomen in het programma. In 2012 is als extra onderdeel van het programma een concert van de Continental Singers georganiseerd. Dit concert vond plaats op een woensdagavond en was zeer geslaagd in een goed gevulde tent.

Op dit moment bestaan de activiteiten van de vereniging alleen nog uit het organiseren van diensten op de zondagmorgen en sing-ins op de zondagavond. Het lijkt misschien dat er niet veel van de oorspronkelijke activiteiten is overgebleven, maar toch blijkt dat dit in een behoefte voorziet. Met name het bezoek aan de morgendiensten is de afgelopen jaren toegenomen. De vereniging hoopt dat ze nog vele jaren dit werk kan blijven doen en zoveel mogelijk mensen door middel van diensten en sing-ins op Lauwersoog het evangelie te brengen.

Vanaf 2011 zijn de activiteiten van de Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied ook te vinden op de eigen website www.vkrwlauwersoog.nl. Sinds 2014 maakt de vereniging ook gebruik van social media en is de vereniging te volgen op https://www.facebook.com/WitteTentLauwersoog.